ТРЗ и Личен състав:

  • Съставяне на досиета на наетият персонал
  • Трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики и др.
  • Подготвяне на месечни ведомости за заплати и подаване декларации (образец 1 и 6) в НАП
  • Подготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци на наетия персонала
  • Подаване на болнични листове в НОИ
  • Подготвяне на всички видове документи изисквани от НАП, НОИ, ИТ, НСИ и други институции.

Вече сте готови да започнете ? Свържете се с нас