ПРАВНИ УСЛУГИ

  • Подготовка на документи за учредяване на юридически и/или физически лица със стопанска и нестопанска цел;
  • Регистрация на търговски дружества (ООД, ЕООД, АД,ЕАД), консолидиране на търговци, продажба и прехвърляне на дялове, търговски представителства;
  • Изготвяне и регистрация на всички видове промени на юридически и/или физически лица;
  • Реформиране на дружества;
  • Преустановяване, ликвидиране и обявяване в несъстоятелност на търговски дружества;
  • Юридически анализ и сделки с търговски предприятия;
  • Изготвяне, изменение и прекратяване на трудови договори, договори за управление и споразумения с търговски представители;
  • Съдействие при сключване на търговски сделки;

Вече сте готови да започнете ? Свържете се с нас