Accounting

Счетоводство и Данъци:

Абонаментно счетоводство

 • Дневник (хронологичен регистър);
 • Главна книга;
 • Оборотна ведомост;
 • Допълнителни регистри (Инвентарна книга, Извлечения от сметки за вземания и задължения и други);
 • Водене на текущите регистри (осчетоводяване на фактурите за продажби и покупки на дружеството, банкови и касови документи, инвентарната книга);
 • Равнение на допълнителните регистри с главната книга;
 • Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи.
  определяне на данъците, които подлежат на месечно и/или тримесечно внасяне по (ЗКПО), ЗДДФЛ и други приложими закони;
 • Съставяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети, съгласно законовите изисквания включително и за НСИ и за нуждите на консолидационната отчетност;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, включително изчисляване и начисляване на дължимия корпоративен данък;
 • Изготвяне на месечни справки-декларации по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ДДС дневници за покупки и продажби;
 • Изготвяне на месечните и годишните отчети, изготвени във формат, установен от НСИ .

Индивидуални счетоводни услуги

 • Съставяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети, съгласно законовите изисквания включително и за  НСИ и за нуждите на консолидационната отчетност;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, включително изчисляване и начисляване на дължимия корпоративен данък;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Изготвяне на месечни справки-декларации по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ДДС дневници за покупки и продажби;
 • Изготвяне на месечните и годишните отчети, изготвени във формат, установен от НСИ.

Консултации

 • Оптимизиране на разходите
 • Консултации относно ЗМДТ
 • Напътствия относно споразуменията за двойното данъчно облагане
 • Управленски решения за постигане на данъчни резултати

Административни счетоводни услуги

 • Издаване на ел. подпис КЕП Фирма
 • Издаване на ел. подпис КЕП Лице
 • Изготвяне на пълномощни
 • Удостоверение за Задължения
 • Актуално Състояние
 • Издаване на преписи от документи към Администрациите
 • Публикуване на отчети
 • Подаване на декларации към Администрациите
 • Издаване на служебни бележки
 • Изготвяне на Печат
Абонаментно счетоводство
Индивидуални счетоводни услуги
Административни счетоводни услуги
Консултации

Вече сте готови да започнете ? Свържете се с нас