НАП изпраща писма до фирми със значителни касови наличности

НАП захваща кампания по пращане на електронни писма до нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличия в голям размер, с които ги осведомява, че започва действия за извършване на проверки.

Целта на проверките е да се изследват всички данни и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределяне на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неавтентични или с невярно съдържание документи с цел предотвратяване установяването на данъчни задължения.